Ser socio ou socia de Som Energia

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]

Facerse socio/socia

Calquera persoa, empresa, asociación, cooperativa, fundación ou concello pode asociarse a Som Energia. Para iso hai que cubrir o formulario Faite socio/a. 

No caso das comunidades veciñais, a lei catalá de cooperativas non permite que se poidan asociar a Som Energia. Así, se unha comunidade quere ter contratada a luz coa cooperativa, pode facelo a través dunha persoa socia, dentro dos cinco contratos que cada persoa socia pode convidar. Tamén podes contratar a través dunha administración de fincas socia da cooperativa.

Para asociarvos, tedes que facer unha achega obrigatoria ao capital social de 100 euros (o pagamento faise a través do mesmo formulario). En caso de que algún día queirades darvos de baixa, e segundo os estatutos da cooperativa, devolveríansevos estes 100 euros

Ser socia de Som Energia outorga unha serie de dereitos e posibilidades no seo da organización: contratar a luz, participar activamente da cooperativa, participar das compras conxuntas e impulsar proxectos de xeración de enerxía. 

Todos os detalles do que supón e implica asociarse a Som Energia están recollidos nos Estatutos da cooperativa.

Contratar luz 100 % renovábel con Som Energia

Se vos asociades a Som Energia, poderedes ter todos os contratos de enerxía eléctrica certificada como 100 % renovábel que queirades ao voso nome (como titular) e até cinco contratos a nome doutras persoas (físicas ou xurídicas).

Para engadir un contrato de luz a voso nome, só tedes que cubrir o formulario de Contratar a luz. Para iso será moi útil para vós ter a man unha factura recente do punto de subministración e os vosos datos bancarios.

Se actualmente non hai luz no punto de subministración que queredes pasar a Som Energia, consultade esta outra ligazón: Como solicitar un novo punto de subministración. Actualmente ofrecemos servizo a todo o territorio do estado español, agás Ceuta e Melilla.

Podedes consultar os nosos prezos na sección de tarifas da páxina web.

Se queredes que algunha amizade ou familiar contrate a luz con Som Energia a través de vós, só deberedes facilitar o voso número de socio/a e DNI. Aquí tedes máis información: Convidar persoas non socias a contratar a luz con Som Energia.

Participar activamente da cooperativa

Todas as persoas socias teñen dereito a participar coa súa voz e voto na Asemblea Xeral, que se celebra unha vez por ano, no primeiro semestre. A convocatoria facémola chegar a todas as persoas socias a través de correo electrónico.

Ademais, a través da ferramenta Participa, a base societaria pode informarse, decidir e debater nos diferentes procesos que se estean a levar a cabo. O calendario democrático, aprobado pola Asemblea Xeral, establece en que momentos e de que xeitos se pode vehicular a participación. Tamén existe a opción de participar de xeito máis activo no proxecto da cooperativa. Se é o voso caso, podedes unirvos ao Grupo Local de Som Energia da vosa zona ou crear un novo.

Para máis información sobre os Grupos Locais de Som Energia e outros espazos de participación da cooperativa, consultade esta ligazón: Participa!

 Participar en proxectos de xeración renovábel

Un dos obxectivos principais da cooperativa é o cambio de modelo enerxético e o impulso das renovábeis para conseguir un modelo 100 % renovábel e participado. Por este motivo, Som Energia dá a posibilidade, aos seus socios e socias, de participar no impulso de proxectos de xeración renovábel.

A forma en que se puido facer, até comezos de 2021, foi a través do Generation kWh, un proxecto innovador no impulso das renovábeis. Poderedes atopar máis información na web generationkwh.org. O Generation kWh xa conseguiu todo o financiamento que precisaba. Por iso, estamos a traballar nunha nova proposta, na cal as persoas poidan seguir unindo esforzos para xerar enerxía renovábel.

 Participar nas compras conxuntas de instalacións de autoprodución

Seguindo o obxectivo de conseguir un modelo enerxético 100 % renovábel e participado, desde Som Energia estanse a impulsar compras colectivas de instalacións fotovoltaicas de autoprodución. Poden acceder ás campañas as persoas socias da zona de cada compra. 

O obxectivo destas compras colectivas é que as persoas socias de Som Energia poidan adquirir unha instalación fotovoltaica de autoprodución cunha empresa instaladora solvente e nas mellores condicións. Para conseguilo, as compras colectivas conseguen agrupar un volume considerábel de socias da cooperativa da mesma zona, e Som Energia, mediante un concurso, elixe a empresa con quen as socias contratarán a montaxe das súas instalacións.

Ademais, Som Energia ofrece un acompañamento en todas as fases do proceso, desde a selección da empresa responsábel, pasando polas inscricións, os estudos a medida, as instalacións e o seguimento e asesoramento para adaptar os usos enerxéticos unha vez a persoa socia estea a xerar xa a súa propia enerxía.

Para máis información sobre as compras colectivas de autoprodución, e para ver as diferentes compras que se están a levar a cabo, podedes visitar esta sección sobre a autoprodución. Se vos quedan dúbidas, podedes consultar a sección sobre compras colectivas do Centro de Axuda

 Facer achegas voluntarias ao capital social

En varias ocasións abriuse a posibilidade de facer achegas voluntarias ao capital social da cooperativa. Cando isto ocorre, a base societaria pode participar facendo achegas económicas. As condicións das achegas son as aprobadas pola Asemblea Xeral. O xuro anual da achega tamén o fixa a Asemblea Xeral anualmente. A Asemblea de 2019 mantívoo no 1,75 %. Na apertura de capital social de marzo de 2020, en só un día acádaronse os 4,75 millóns de euros fixados. O capital conseguido destínase a novos proxectos de xeración de enerxías renovábeis e a reforzar a actividade cooperativa. 

Para máis información das achegas voluntarias ao capital social, podedes consultar o artigo Achegar ao capital social da cooperativa do Centro de Axuda.

 Participar das formacións da Aula Popular

Outra das vantaxes de asociarse á cooperativa é poder acceder aos cursos da AulaPopular, un espazo onde compartir coñecemento, tecer redes e formarnos para construír conxuntamente a base dun novo modelo enerxético. A Aula Popular é un servizo para as persoas socias, aínda que algunhas formacións son accesíbeis para todo o mundo, coa vontade de facer máis transparente o sector e fortalecer o coñecemento de base da cidadanía.

 Riscos de ser socio/socia

Som Energia, como calquera outra empresa, podería chegar a entrar en suspensión de pagamentos. Nesta situación, a orde de retorno do diñeiro pendente sería: primeiro as débedas coa cadro de persoal laboral, a Seguridade Social e débedas con garantía, despois as débedas coa Administración Pública e outras débedas, despois os títulos participativos e o capital voluntario, e finalmente o capital social obrigatorio (os 100 euros iniciais). 

Still need help? Contactar Contactar