Puntos de subministración con «elementos non interrompíbeis»

Os puntos de subministración nos que hai presenza de algún « elemento non interrompíbel» presentan unhas peculiaridades que hai que ter en conta. Considéranse «elementos non interrompíbeis» aqueles aparellos eléctricos que o persoal técnico que emite o boletín ou certificado eléctrico considere que non poden ter unha interrupción no servizo eléctrico, como por exemplo:

  • Ascensores.
  • Equipos de ventilación forzada en garaxes.
  • Grupos de presión de subministración de auga para consumo humano e para extinción de incendios.
  • Porta de garaxe eléctrica.

Posibilidade de pasar a facturación por maxímetro no caso de tarifa doméstica

A lei (RD1454/2005) permite que un punto de subministración con tarifa doméstica (até 15 kW de potencia contratada) e coa presenza dun ou varios elementos non interrompíbeis poida pasar a facturación por maxímetro coa condición de que a potencia contratada sexa igual ou superior á suma das potencias nominais destes elementos (a potencia nominal é a potencia máxima que pode acadar o aparello en cuestión). 

Debes ter en conta que, nos puntos de subministración que facturan por maxímetro, a potencia non está limitada, a diferenza do interruptor de control de potencia (ICP) das instalacións domésticas. Polo tanto, co maxímetro, pódese superar a potencia contratada sen sofrer ningunha interrupción, aínda que entón poden aparecer penalizacións, tal como explicamos neste artigo: Custo da potencia con maxímetro

Método de rexistro da potencia utilizada e presenza dun ascensor

Cada 15 minutos, o maxímetro rexistra a potencia media utilizada durante ese intervalo de tempo. É o que chamamos lectura cuarto-horaria de potencia utilizada. 

Un ascensor utiliza un pico de potencia relativamente alto só no arranque, é dicir, durante poucos segundos. Polo tanto, a media da potencia requirida cada 15 minutos no caso dun ascensor é habitualmente de entre 0 e 3 kW (segundo o modelo do ascensor e as veces que este se utilice durante este intervalo de tempo). 

Mellores condicións de contratación

Habitualmente, as condicións óptimas de contratación nos casos en que na instalación hai un ou máis elementos non interrompíbeis son:

  1. Pasar a facturar a potencia con maxímetro: esta opción é especialmente válida naqueles puntos de subministración nos que o elemento non interrompíbel é un ascensor ou ben un elemento de potencia significativa. Tal e como comentamos, a facturación por maxímetro permite superar a potencia contratada sen que haxa cortes de luz. No caso de comunidades veciñais, adoita xerar un aforro do 15 % na facturación da potencia. Hai que ter en conta que, a partir dese momento, a facturación da potencia realizarase tal como explicamos neste artigo: Custo da potencia con maxímetro.
  2. Como mínimo, contratar a mesma potencia do elemento non interrompíbel: habitualmente, esta potencia é a potencia nominal do ascensor. Este dato pode atoparse na placa do motor do aparello ou ben pode facilitala a empresa de mantemento ou a casa fabricante do aparello. No caso de que haxa máis dun elemento non interrompíbel, a potencia para contratar deberá ser, por lei, como mínimo a suma das potencias de todos estes elementos. En todos os casos, hai que ter en conta que, para definir a potencia a contratar, hai que considerar todos os aparellos presentes na instalación, sexan ou non interrompíbeis.

Como solicitar a facturación con maxímetro 

Se o teu punto de subministración conta cun elemento non interrompíbel e queres pasar a facturación por maxímetro podes pedírnolo enviando un correo electrónico a modifica@somenergia.coop, especificando o teu número de contrato e as novas condicións de contratación. 

É moi importante ter en conta que a empresa de distribución eléctrica, tal e como indica a normativa, ao recibir a solicitude para pasar a facturación por maxímetro pode requirir a emisión dun novo boletín eléctrico do punto de subministración onde se deixe constancia doselementos non interrompíbeis e as súas potencias nominais. 

Puntos de subministración con tarifa 3.0A

No caso de puntos de subministración con tarifa 3.0A nos que o ascensor sexa o aparello que precisa máis potencia de todos os presentes na instalación, se se ten en conta que utiliza un pico de potencia relativamente alto só durante o arranque, pódese contratar unha potencia inferior e, polo tanto, conseguir un aforro na factura. Por defecto, nesta tarifa, a facturación é por maxímetro, o que permite contratar potencias baixas en dous dos períodos e manter só un por riba dos 15 kW.

Still need help? Contactar Contactar