Que posibilidades teñen as administradoras de fincas socias de Som Energia?

As administradoras de fincas que sexan socias da cooperativa poderán convidar a contratar a luz a todas as comunidades veciñais que xestionen, superando o tope de cinco contratos para convidar que ten cada persoa socia.

Esta posibilidade votouse de xeito afirmativo na Asemblea xeral de 2018.

Así, ademais dos outros dereitos propios das persoas socias da cooperativa, cada administradora de fincas que sexa socia da cooperativa poderá:

  • Contratar ao seu nome todos os puntos de luz que precise.
  • Convidar a contratar a electricidade coa cooperativa a todas as comunidades veciñais que administre.
  • Convidar a contratar a luz con Som Energia a 5 persoas físicas ou xurídicas que non sexan comunidades veciñais.

Se es unha administradora de fincas e queres usar esta opción, debes, previamente, enviar a seguinte declaración responsábel cuberta e asinada a info@somenergia.coop.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar