O número de CNAE

A CNAE é a Clasificación Nacional de Actividades Económicas.
Este dato se cadra non aparece na túa factura actual. Para vivendas domésticas é o número 9820.

Se tes algunha dúbida, podes atopar a relación de códigos CNAE na seguinte ligazón http://cnae.com.es/buscar-cnae.php

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar