Prezo da factura para as Illas Canarias

Para calcular o prazo da factura para calquera contrato das Illas Canarias debe terse en conta que, a diferenza da península, non se aplica o IVE, senón o Imposto Xeral Indirecto Canario (IXIC) en distintos conceptos da factura da luz.

Desde o 1/1/2020:

  • Aplícase o tipo xeral do 7% sobre o custo do contador.
  • Aplícase o tipo exento do 0% sobre a potencia, o consumo, o bono social e o imposto da electricidade no caso de vivendas, e o 3 % sobre os mesmos conceptos, en caso de contratos non domésticos.

O imposto da electricidade aplícase do mesmo xeito e na mesma porcentaxe que na península.

Para todos os contratos con tarifas 2.0 ou 2.1, con ou sen discriminación horaria das Illas Canarias, dispomos deste documento, COMPARATIVA FACTURA ILLAS CANARIAS, que podes descargar para calcular o que custaría a factura con Som Energia.

En caso de ter a tarifa con discriminación horaria, hai que ter en conta que os horarios punta e val son igualmente válidos para as Illas Canarias, mais coa hora insular.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar