Generation kWh: que representa unha Acción Enerxética?

Cada Acción Enerxética (AE), de 100 €, equivale a unha cantidade concreta de enerxía eléctrica (kWh) en función da produción real das Plantas Asociadas.

A equivalencia entre acción enerxética e a electricidade a recibir anualmente determínase en función da produción real das instalacións renovábeis vinculadas ao Sistema de Autoprodución Colectiva (Generation kWh).

Polo tanto, será un dato axustado á realidade en cada momento: se os proxectos xeran máis ese mes, a proporción mellorará. Se é un día de menos produción, esta produción reducirase. Como na actualidade todos os proxectos son fotovoltaicos, a asignación en inverno é menor e no verán é superior.

Debido a esta característica e ao feito de que a produción real depende tamén da hora do día (por exemplo, nas horas centrais do día, a produción fotovoltaica adoita ser a máxima). A asignación por tramos horarios segundo tarifa tamén dependerá:

Por exemplo, polo global do ano 2019:

  • A tarifa 2.0A tivo unha proporción de 167,9 kWh / AE.

  • Na tarifa 2.0DHA, a enerxía asignada a cada período foi para P1: 114,1 kWh / AE e por P2: 53,8 kWh / AE.

Para máis información, o método de cálculo concreto especifícase no Anexo I e Anexo II das Condicións xerais do contrato de adhesión ao proxecto Generation kWh.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar