Como se calcula o prezo da tarifa Generation kWh?

A tarifa Generation kWh é a tarifa á que teñen acceso as persoas que forman parte da Xeración kWh. Calcúlase en función do custo de xerar electricidade nas plantas dos proxectos.

Dese xeito, os kWh asignados ás persoas que aportaron no Generation kWh teñen un prezo que será equivalente ao custo que ten a xeración da enerxía, o mantemento das plantas e o traspaso á rede.

O custo de xerar a enerxía sitúase actualmente en 0,036 €/kWh, é dicir, aproximadamente dous céntimos por debaixo do prezo da electricidade no mercado. Calcúlase en función dos custos de operación das instalacións asociadas, e inclúe:

  •   Custos de mantemento.
  •   Imposto de xeración.
  •   Custos de xestión.
  •   Amortización lineal durante 25 anos ou durante a vida útil do proxecto.

A Asemblea Xeral de Som Energia pode acabar de axustar este importe, en función de criterios obxectivos establecidos nas condicións xerais do contrato.

A este custo débenselle engadir os conceptos relacionados coa inxección da enerxía á rede (peaxes de acceso, pagamentos ao operador do sistema e do mercado...). Os prezos de todas estas tarifas atoparalos no apartado de tarifas da páxina web de Som Energia.

O método de cálculo concreto está especificado no Anexo I do contrato. Para as franxas horarias nocturnas (P3) non hai tarifa Generation kWh porque non hai produción das plantas durante estas horas.

Na factura, este prezo de custo aplícase á parte de enerxía. Os outros conceptos da factura (impostos, aluguer de contador...) continúan igual.

O prezo da tarifa Generation kWh, pois non é un valor fixo ao longo da vida do contrato, senón que ten pequenas variacións anuais para axustalo á realidade de cada momento. En calquera caso, trátase dun prezo independente das variacións diarias do mercado eléctrico. De feito, esta independencia é un dos piares do proxecto Generation kWh.

Máis información sobre o Generation kWh.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar