O alugamento do contador

O contador pode que sexa teu ou da empresa distribuidora. Para sabelo, podes consultar a factura eléctrica. Se aparece un concepto que é o de “Alquiler de equipos de medida”, ou similar, o contador é propiedade da distribuidora. Neste caso, cando teñas a luz contratada con Som Energia, continuarás pagando este alugamento a través da nosa factura.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar