Condicións a ter en conta como concello antes de contratar a electricidade con Som Energia

As condicións específicas para a contratación de administracións públicas son:
- A administración que queira contratar a Som Energia debe ter unha situación financeira saneada.
- Som Energia dará prioridade aos pagamentos mediante domiciliación bancaria. Se non é posíbel, aceptaranse transferencias cun prazo máximo de 30 días a partir da data da factura.
- A adxudicación do contrato de subministración debe ser mediante adxudicación directa ou en adxudicacións de concurso público.
- A duración do contrato será anual e de renovación automática.
- Unha mesma administración pode ter varios contratos de subministración.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar