Podo contratar a luz se estou de aluguer?

Como persona usuaria de electricidad en tu vivienda, tienes derecho a elegir tu compañía comercializadora.

Hai casos en que se prefire que o contrato estea a nome do propietario do piso e non do inquilino, ou á inversa. Non hai ningún problema, ambas opcións son posíbeis xa que como socio/a de Som Energia podes contratar a luz sendo o titular do contrato outra persoa e ser ti a persoa pagadora.

En todo caso, terás que encher o  formulario contratar a luz indicando os datos da persoa titular e da persona pagadora.

En el momento que dejes el piso de alquiler donde tienes contratada la luz con la cooperativa, si eres el titular del contrato, tendrás que solicitar un cambio de titularidad del contrato hacia los propietarios o nuevos inquilinos, con la opción de desvincular el contrato de tu socio/a. La nueva persona titular dispondrá de un tiempo para pensar si quiere quedarse en Som Energia y entonces hacerse socio/a, o bien cambiar a otra comercializadora. Aquí tienes un enlace con más información y acceso al formulario de cambio de titular.

No intre que deixes o piso de aluguer onde tes contratada a luz coa cooperativa, se es o titular do contrato, terás que solicitar un cambio de titularidad do contrato cara aos propietarios ou novos inquilinos, coa opción de desvincular o contrato do teu socio/a. A nova persoa titular disporá dun tempo para pensar se quere quedarse en Som Energia e entón facerse socio/a, ou ben mudar cara outra comercializadora. Aquí tes unha ligazón con máis información e acceso ao formulario de cambio de titular.

Se deixas o piso e és a persoa pagadora do contrato, deberás empregar o formulario de cambio de persoa pagadora.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar