Enganos e estafas no mercado eléctrico

A situación de forte competencia no mercado eléctrico provocou que algunhas compañías (grandes e pequenas) teñan decidido apostar por estratexias comerciais agresivas e que con frecuencia se teñan traspasado as liñas vermellas da ética e a legalidade. De feito, a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) sancionou algunhas eléctricas por teren realizado cambios de compañía sen o consentimento explícito da persoa usuaria.

Durante os últimos anos, varias persoas nos informaron sobre algunhas destas prácticas, que inclúen visitas porta a porta de comerciais ou chamadas telefónicas.

Estes comerciais adoitan ter un aspecto serio e profesional, teñen un discurso tentador, ofertan grandes descontos ou tamén poden presentarse pedíndonos revisar algunha das facturas ou o estado do noso contador, as estratexias son incontables. O que tentan conseguir realmente é información sensible, como os nosos datos bancarios ou o CUPS (o código que identifica cada punto de subministración). Deste xeito, poden tramitar cambios de compañía de maneira fraudulenta e sen o consentimento da persoa usuaria.

Nalgúns casos incluso tivemos noticias de persoas que recibiron chamadas telefónicas ou visitas de comerciais que se fixeron pasar por traballadores de Som Energia.

Consellos e recomendacións

Ante esta situación, desde a cooperativa recomendamos tomar algunhas precaucións:

  • Desconfiar de calquera persoa que poida presentarse na porta da nosa casa, sobre todo se o fai sen previo aviso ou sen identificarse correctamente. A única persoa que pode acceder á nosa casa é un axente da empresa distribuidora (e só en caso de que teñamos o contador dentro da casa). Ademais, se a compañía distribuidora tivese que realizar algún tipo de revisión do contador, comunicará isto previamente por escrito ou como resposta a unha reclamación ou demanda por parte da persoa usuaria.
  • Nunca amosar ningunha factura nin dar ningún dato persoal. No suposto en que houbese algunha avaría no contador e que o mesmo estea dentro da casa, o técnico da compañía distribuidora nunca precisará ver ningunha factura nin obter ningún dato persoal. No caso de que o contador estea situado fóra da vivenda, nin sequera precisará pórse en contacto coa persoa usuaria.
  • Nunca realizar un pagamento presencialmente. Calquera posible cargo que tivese que efectuar á compañía distribuidora faríase a través da seguinte factura de Som Energia.
  • En Som Energia non temos comerciais nin persoas que fagan visitas a domicilio. Tampouco temos ningunha empresa subcontratada para xestionar trámites coas persoas socias e usuarias. Calquera persoa que poida presentarse no teu domicilio dicindo que vén de parte de Som Energia está a mentir.
  • Ante calquera dúbida ou sospeita, antes de dar ningunha información ou de acceder a realizar algún trámite, recomendamos que te poñas en contacto con Som Energia, por teléfono ou por correo electrónico.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar