O servizo Infoenergia

Presentamos el servicio de Infoenergia

 

O  El servizo Infoenergia é unha ferramenta para axudar na comprensión do noso uso energético e informar de opcións e recursos para facelo máis eficiente. Este servizo realizarase principalmente a través de dúas canles:

      -  Un informe mensual con comparativas respecto de consumos anteriores, en fogares con características similares á túa e consellos personalizados. Este documento recibirémolo por correo electrónico unha vez ao mes cunha presentación atractiva dos datos e a información relacionada.

Estes informes recibeos únicamente o pagador do contrato.

     - Un espazo na Oficina Virtual onde será posíbel acceder á información ampliada do informe e á gráfica de consumos horarios no caso de dispor dun contador con telexestión activada.

Tanto o pagador como o titular terán acceso a este espazo da Oficina Virtual

O servizo de InfoEnergia ten os seguintes apartados:

Comparativas

  • Comparación con fogares semellantes: A definición de fogares semellantes corresponde a fogares con características semellantes ao teu (ubicación, m2 da vivenda, potencia contratada, persoas que viven, etc.) segundo a información dispoñíbel de cada contrato. Na medida que os usuarios introduzan máis datos os resultados serán máis precisos e a comparativa máis afinada.

  • Comparación co ano anterior: Comparativa do consumo do pasado mes co mesmo mes do ano anterior.

  • Comparación cos 12 últimos meses: Gráfica onde podemos ver a evolución do noso consumo eléctrico durante os últimos 12 meses e comparalo co promedio dos fogares semellantes , e os fogares semellantes máis eficientes.

Consumo Horario

Os contratos coa telexestión activada dispoñen deste apartado onde se pode ver a evolución do consumo eléctrico hora a hora. Esta información pode ser útil, por exemplo, para valorar contratar a tarifa con  Discriminación Horaria.

Consellos personalizados

Información e recomendacións de tipo doméstico para reducir o consumo e aumentar a eficiencia enerxética dos nosos fogares e as accións que desenrolamos no noso día a día coma cociñar, lavar a roupa, aquecermos...

Datos de Rexistro

Neste apartado podemos definir as características da nosa vivenda (tipo de fiestras, fonte de enerxía para a auga quente, superficie vivenda, número de habitantes...).

Cantos máis datos aportemos todos os usuarios e usuarias máis precisas serán as comparativas e máis útiles os consellos personalizados.

Preferencias

Neste apartado pódese activar e desactivar o servizo Infoenergia. Se decides desactivalo deixarás de recibir o mail co informe e non disporás de datos no apartado da Oficina Virtual

Uso dos datos persoais no servizo Infoenergia

Os datos persoais introducidos únicamente se empregarán para a análise asociada ao servizo. As condicións de uso pódense atopar descritas nas condicións xerais do contrato da luz, onde se especifica que só se empregarán para xerar este servizo e en ningún caso serán transmitidas a outras empresas alleas ao servizo ou na nosa cooperativa.

Se non desexas que os teus datos se empreguen para o desenrolo deste servizo (análise, comparativas, etc.) debes deshabilitar o servizo e xa non as empregaremos até que non nos digas o contrario.

Para calquera consulta non dubidedes escribir a  infoenergia@somenergia.coop  

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar