Custo dos excesos de potencia para as tarifas de máis de 50 kW

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]

Para os contratos cunha tarifa de máis de 50 kW de potencia contratada (sexa a tarifa 3.0TD ou as de alta tensión 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD e 6.4TD), a facturación dos excesos de potencia faise mensualmente por excesos cuarto-horarios.

En caso de penalización, factúrase en función do número de veces que se supera a potencia contratada e non polo rexistro máximo. Así, revísanse todas as potencias utilizadas cada 15 minutos e factúranse aquelas que superaron a potencia contratada en cada cuarto de hora.

A facturación dos excesos de potencia (FEP) rexistrados en cada período farase de acordo coa seguinte fórmula:

Onde

FEP =  Facturación dos excesos de potencia

Kp = coeficiente de discriminación por período horario p. Este coeficiente toma os seguintes valores segundo o período e a tarifa:

Período 3.0TD 6.1TD 6.2TD 6.3TD 6.4TD
Coeficiente Kp
1 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000
2 0,873773 1,000000 1,000000 1,000000 0,766444
3 0,352340 0,542746 0,490071 0,547301 0,368643
4 0,267883 0,410260 0,437187 0,319935 0,279621
5 0,107572 0,026371 0,030054 0,061337 0,052149
6 0,107572 0,026371 0,030054 0,061337 0,052149


tep = termo de exceso de potencia, expresado en euros / kW, da peaxe correspondente. Estes prezos defínense segundo o tipo de tarifa, e toman os seguintes valores:

3.0TD 6.1TD 6.2TD 6.3TD 6.4TD
Prezo do exceso de potencia en euros /kW 1,406400 1,406400 1,406400 1,406400 1,406400

Pdj = potencia demandada en cada un dos cuartos de hora j do período p, en que se superou Pcp.

Pcp = potencia contratada no período p considerado.

i = número de períodos horarios dos que consta o termo de facturación de potencia da peaxe correspondente.

Estas potencias exprésanse en kW.

A facturación polo termo de potencia demandada realizarase mensualmente rateando polo número de días que comprende o período de facturación, considerando que o día de lectura inicial está excluído e o día de lectura final está incluído e que os meses son de trinta días, isto equivale a dividir o custo dos excesos entre 30 e multiplicalos polo número de días da factura en concreto. É dicir, na práctica, o cálculo da penalización finalmente quedaría así:


x  Núm. días da factura / 30


Penalización por enerxía reactiva

Hai que ter en conta que a penalización por excesos de potencia non é a única que pode aparecer na factura.

Tal como explicamos na seguinte ligazón, ás veces, segundo as características da instalación, poden aparecer penalizacións por enerxía reactiva.

Ligazóns relacionadas


Still need help? Contactar Contactar